The situation of investment certificate in 11 2016
16:51 - 30/11/2016
According to data from the information system of foreign investments, as of November 20, 2016 there were 2,240 new projects were granted investment certificates with a total registered capital of 13.028 billion, by 96.1% over the same period in 2015. by November 20, 2016, there are 1,075 registered projects in turn adjust the capital with the total registered capital is 5.075 billion increased by 76.1% over the same period in 2015.


Development oriented Khanh Hoa province to 2020
List of foreign investment projects in the province of Khanh Hoa
Socio-economic indicators in 2016 10 months of Khanh Hoa Province
dfdfs
Why Khanh Hoa
Suoi Dau Industrial Zone
17:02 - 30/11/2016
Suoi Dau Industrial Zone located in Suoi Tan commune, Cam Lam District, Khanh Hoa Province. Industrial Park by the Company Trade and Investment of Khanh Hoa as an investor with a total investment of 194.4 billion VND


The industrial park north of Khanh Hoa
The industrial zone in the city of Cam Ranh
Van Phong Economic Zone
Location: Central Vietnam (South Central Coast Region)
Certification procedures for investment registration for foreign investors
10:30 - 22/11/2016
Investment Law No. 67/2014 / QH13 dated 26/11/2014 (the Investment Law 2014), regulation of investment activities in Vietnam, shall comply with the following forms: Investment established economic organizations (also known as enterprise establishment). Investments in the form of capital contribution and share purchase, the contribution to the economic organization. Investments in the form of contractual PPP (Public - Private Partner: Investment in the form of public-private partnership contracts


Conditions and implementation procedures of the economic organizations of foreign investment
Profile establish economic organizations of foreign investors in accordance with the provisions of A
Thu tin bai
08:31 - 25/10/2016
Thực hiện công văn số 2379/UBND-KT ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc củng cố và tăng cường công tác giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn tỉnh và công văn số 98/BDT ngày 10/5/2016 của Ban Dân tộc về việc triển khai công văn số 2379/UBND-KT. Xin trân trọng giới thiệu thành phần đoàn gồm:


VIDEO - CLIP

KHANH HOA DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT
Address: C1-C2 Building, 01 Tran Phu, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
Tel: 058.3822906 - Fax: 058.3812943
Email: skhdt@khanhhoa.gov.vn - gopykien.skhdt@khanhhoa.gov.vn